Navigation

Inhaltsbereich

اینکه شماره تلفن‌های اضطراری در سوئیس کدام ها هستند و کجا می‌توانید در مواقع اِعمال خشونت روحی، جسمی و یا جنسی کمک بگیرید و همچنین سایر مراجع مشاوره‌هایی که در Graubünden عرضه می‌شوند کدام‌ها هستند، می‌توانید در این سایت اینترنتی اطلاعات مربوطه را دریافت نمایید.

شماره تلفن‌های اضطراری در سوئیس کدام‌ها هستند؟

شماره های عاجل در سویس 24
ساعت آماده

  • پوایس: 117
  • اطفائیه (آتش،آب،گاز): 118
  • خدمت عاجل صحی: 144
  • شماره های عاجل (پولیس،اطفائیه ،خدمت عاجل صحی): 112
  • REGA (هلی کوپترنجات): 1414
  • مسمومیت - Toxikologische Informationszentrale (مرکز معلوماتی مسموم شدگان): 145
  • خدمات تلفونی برای اطفال و جوانان: 147

کجا می‌توانم فهرستی از مشاوره های عرضه شده در Graubünden را دریافت نمایم؟

در بروشور خوش آمدگویی کانتونی نشانی‌ها و مشاوره هایی که عرضه شده درج گردیده‌اند. اگر در مورد مسئله خود نشانی مناسبی پیدا نکردید، در مرکز ادغام در جامعه واقع در  Grabenstrasse 1, 7001 Chur با کمال میل به شما کمک خواهند کرد. با شماره تلفن 83 36 257 081 و یا ایمیل info@integration.gr.ch. تماس بگیرید.

در فهرست آنلاین تحت نام "find-help GR" مشاوره ها و کمک‌هایی که عرضه می‌شوند را در بخش‌های بهداشت و درمان و یا امور اجتماعی پیدا می‌کنید. از راه دادن نامی مختصر و محل زندگی‌تان، برنامه‌هایی که عرضه می‌شوند ظاهر خواهند شد.

من یک قربانی خشونت روحی، جسمی و یا جنسی هستم. از کجا می‌توانم کمک بگیرم؟

تمام افرادی که در سوئیس قربانی خشونت‌های جرم‌آمیز جسمی، روحی و جنسی می‌شوند Opferhilfegesetz (قانون حمایت از قربانیان) پشتیبان آن‌ها است و از حمایت‌ها و کمک‌ها بهره‌مند می‌شوند.

در سایت اینترنتی opferhilfe-schweiz.ch شرح داده شده است که کمک به قربانیان چیست، به کجا باید مراجع نمود و در موارد خشونت‌های خانگی، خشونت‌های جنسی و یا جسمی از کجا باید کمک گرفت. اطلاعات مربوطه در 15 زبان در دسترس می‌باشند.

مرکز مشاوره Opferhilfe Graubünden (کمک به قربانیان Graubünden) به زنان، مردان، کودکان و نوجوانانی که قربانی خشونت شده‌اند مشاوره داده و کمک می‌کند. مشاوره رایگان است و بر طبق تقاضای قربانی، ناشناس می‌باشد. Opferhilfe Graubünden (کمک به قربانیان Graubünden) با شماره تلفن 50 31 257 081 و یا ایمیل opferhilfe@soa.gr.ch. قابل تماس می‌باشد.

در مواقع اضطراری با شماره تلفن 117 با پلیس تماس بگیرید!

Frauenhaus Graubünden (خانه زنان Graubünden) چیست؟

Frauenhaus Graubünden (خانه امن زنان در گرابوندن) از زنان، اولادشان و دختران نوجوان حمایت می¬کند و آنان را مورد مشاوره و پرستاری قرار می¬دهد. خانهٔ زنان برای قربانیان مؤنث با هر ملیتی، باز است و ۲۴ ساعته قابل دسترسی است. تلفن: 02 38 252 081 . همچنین یک مشاورهٔ اینترنتی هم وجود دارد.