Navigation

Inhaltsbereich

اینکه وظیفه مربی کاریابی و فواید کارآموزی چیست و اینکه چه چیزهایی مهم هستند تا بتوان برای آموزش پایه‌ای حرفه‌ای (آموزش حرفه‌ای) را انجام داد، همه اطلاعات لازم و یا بیشتر را در این‌جا به دست می‌آورید.

روند یادگیری زبان و برنامه انتگراسیون حرفه‌ای چگونه است؟

مرکز ویژه انتگراسیون در جامعه در زمینه یادگیری زبان و تطابق حرفه‌ای پناهندگان پذیرفته شده و یا پناهجویانی که به صورت موقت پذیرفته شده‌اند، برنامه‌های متفاوت و بر یکدیگر مطابقت شده را اجرا می‌کند.

برنامه‌های ارائه شده دارای نکات زیر می‌باشند:

 • دعوت به جلسه اطلاعات مقدماتی
 • امتحان زبان و طبقه بندی
 • فرستادن به کلاس‌های آموزش زبان و یا تحصیلی با در نظر گرفتن شرایط هر یک از افراد با حداقل سطح زبان A2 (شفاهی) و به جز آن، A2/B1 یا B1/B2 که برای تحصیل و یا افرادی که سابقه تحصیلی دارند در نظر گرفته شده است.
 • وارد شدن به دنیای کار در چهارچوب برنامه‌های انتگراسیون در جامعه
 • جلسات اطلاع رسانی «انتگراسیون حرفه‌ای»
 • حمایت و همراهی مربیان کاریابی به صورت فردی
 • برای شرکت کنندگانی که سطح زبان A1/A2 را دارا می‌باشند، معمولاً کارآموزی سه هفته‌ای (PAF) در نظر گرفته شده است. اساس این کارآموزی‌ها با همراهی مربی کاریابی قدم‌های بعدی را مشخص می‌کنند. (کارهای آزمایشی، کارآموزی، مدل کارهای نیمه وقت و غیره)
 • از شرکت کنندگانی که از سطح زبان B1 برخوردار هستند، با در نظر گرفتن شرایط فردی آن‌ها (مهارت، آموزش حرفه‌ای و ادامه تحصیل و غیره) حمایت می‌شود.

هدف این است که پناهندگان پذیرفته شده و یا پناهجویانی که به صورت موقت پذیرفته شده‌اند، جای خود را در دنیای کار و حرفه پیدا کنند.

مرکز ویژه انتگراسیون در جامعه چگونه از نوجوانان (16 سال به بالا) و بزرگسالان جوان حمایت می‌کند؟

 • حمایت از تحصیلات و یادگیری زبان در چهارچوب عرضه‌های تحصیلی یا کلاس‌های زبان در سطح (B1/B2) و حمایت‌های اضافی در زمینه ریاضیات انجام می‌گیرند.
 • اطلاعات مفید و حمایت‌های لازم که در برنامه پیوستن در کانتون‌ها ارائه می‌شوند، این هدف را در پی دارد که بتوان راه حل‌های مناسب را برای ادامه کار پیدا کرد.
 • همراهی و مشاوره در درازنای شرکت در برنامه اتصال
 • حمایت از یافتن محل آموزش حرفه‌ای و یافتن راه حل‌ها برای شرکت کنندگان که پس از شرکت در برنامه‌های پیوستن کار پیدا نکرده‌اند.
 • همراهی و مشاوره در درازنای آموزش حرفه‌ای
 • اختصاص دادن حمایت‌های لازم در طول آموزش حرفه‌ای برای افراد نیازمند (همراهی در یادگیری بوسیله داوطلبان و غیره)

مربی‌گری در کاریابی چیست؟

وضائف راهنماى شغلى

 • سازماندهی،سمت دهی،همراهی و بازرسی نخستین اقدامات برای ادغام شغلی.
 • جلب کمک از کاردهندگان برای پیاده کردن ادغام حرفوی افراد همراه با آنا ن همکاری فعال بین کاردهنده وپناهندگان پذیرفته شده و موقتا پذیرفته شده حما ت وراهنمائى آ نان. ي
 • مشورت و پشتیبانی ازپناهندگان پذیرفته شده و موقتا پذیرفته شده از هرجهت در ارتباط پروسه ادغام حرفوی

اهداف

 • ادغام اجتماعی و شغلی پایدار برای پناهندگان قبول شده و افراد موقتا پذیرفته شده.
 • شرکت کنندگان تصوری دارند از دنیای کار،با امکان بازرسی علاقمندی حرفوی خود برنامه ر زى می کنند درین رابطه تا ورود ي خود را بکار واقعیت ببخشند.

راهنماى شغلى

 • تعریف و بازرسی با شما در رابطه اهداف روشن
 • صحبت و بررسی در رابطه تجارب و توانائى هاى شما
 • ارایه اقدامات پشتیبانی فردی
 • حما ت مورد نیاز ي
 • دادن انگیزه های مهم برای شما

جستجو کنندگان جای کار

 • داشتن اهداف روشن شغلی و فهم درین زمینه که برای بدست آوردن آن، چه چیز مهم است.
 • جستجو در جریان پروسه ادغام جاری بر اساس امکانات جای کار.
 • کوشش در چارچوب امکانات و بهتر کردن همیشگی آن

ارزشیابی در مهارت حرفه‌ای چیست؟

هدف

 • آموزش شناخت اساسی در باره موضوع "کار در سویس"
 • شناخت امکانات خود برای ادغام حرفوی فردی
 • بکارگیری نیمرخ توانایی تان دردوسیه تقاضای کار
 • همراه با راهنماى شغلى در دفتر مخصوص ادغام در گام ها و اقدامات بعدی تعریف وپروگرام کردن
 • مدت کورس

  • ۱. هفته درس نظری یا تیوریک
  • ۲ یا ۳ هفته کار عملی
  • بطور مثال در آشپزخانه ، سرو س در ستورانت، پاک کاری،صنایع و یا در کارگاه چوب\آهن

  نتایج دقیق و چانس ها

  • آشنایی با مشاغل وحرفه های مختلف
  • ارزیابی از ضعف ها و قوت ها
  • شناخت توانایی های شغلی خود
  • آشنایی با پروسه کار و سرعت کار

  در ادامه

  • دفتر مخصوص ادغام ا راهنماى شغلى، كارنامه توانایی و پرونده تقاضای کار و برنامه عمل شما را بدست می آورد. ي
  • در گفتگوی فردی و مستقیم با راهنماى شغلى در باره اساس پیشنهادات و نتایج ارزیابی و اقدامات بعدی با شما صحبت می گردد.

  کارآموزی چیست؟

  هدف

  • فراغت از یک کار چند ماهه در یک کارخانه
  • یک رشته شغلی ویافتن صلاحیت لازم در زبان و در عمل پیاده کردن آن
  • کیفیت و کمیت یک امکان کاری را درفعالیت روزمره حرفوی آزمایش کردن
  • در بهترین حالت در صورت ضرورت ارایه یک کار محدود بر پایه یک صلاحیت نشان داده شده وظرفیت آشکار براساس)سند(کار ورزی یک جای کارآموزی،کار محدود و یا یک کار کامل

  چوکات شرا ط برای کارآموزی

  • پیش از آغاز در کار آموزی چارچوب شرایط قرار گذاشته می شود،تا با قرار داد تضمین گردد و تمام جوانب آن را امضآ کنند.دوام شرکت در کار آموزی بصورت فردی قرار گذاشته می شود.

  نتا ج دق ق وچانس ها

  • شما صلاحیت ها و توانایی های تان را با سند و مدرک همراه می سازید
  • شما می توانید توسط یک رابطه کاری واقعی امکانات خود و توانایی خود را با دیگر کارکنان مقایسه کرده وبیاموزید تا چگونه صلاحیت و توانایی تان را بهتر بسازید
  • شما کوشش کنید تا یک امکان کاری بهتری را در صورت ممکن ارایه دهید و یک تصورعمومی بهتری ازخود را بوجود آورید
  • شما مناسبات و شناخت جدیدی را در دنیای کار پیوند دهید
  • آشنایی با زبان آلمانی را بصورت قوی بهتر بسازید
  • در پایان دوره کار آموزی از طرف کار دهنده سند فراغت دریافت می دارید.یک سند فراغت خوب، شما را در جستجوی کار و برنامه ریزی های آینده کمک می کند

  امکانات متصل و بعدی

  • یک دوره کارآموزی بعدی
  • رفتن در کورس ها و کلاس های شرکت نکرده یی دفتر مخصوص ادغام
  • حرفه های خاص و کورس های ادامه آموزش
  • یک آموزش حرفوی با قاعده
  • یک کار محدود و یا یک کار کامل

  مدل کار نیمه وقت چیست؟

  آغاز

  • ۶ ماه کارآموزی سمت یابی (حداکثر)

  آغازبخش دستمزد

  • ۶ ماه دستمزد اندازه ۱ سال آموزشی
  • ۶ ماه دستمزد اندازه ۲ سال آموزشی
  • ۶ ماه دستمزد با حداقل ۲۵۰۰ فرانک سویس

  تنظیمات در جریان مدل درجه بندی

  • ورود در کار آموزی
  • مزد استخدام با استاندارد های صنعت کار
  • پایان دادن به کار

  شرایط

  • کورس های همراه با شغل)کلاس ها یزبان\آموزش عمومی\ کورس های تخصصى( در مدل درجه بندی بخش دستمزد

  هدف

  • ادغام شغلی دراز مدت در مشاغل مشخص،با امکان توسعه و ادامه کارآموزی
  • صلاحیت شغلی بهتر و تجربه شغلی
  • پیشرفت در آموزش زبان تا بی ۱ شفاهی

  شرایط

  • آشنایی با زبان آلمانی حداقل آ ۱+
  • دورنمای آینده روشن در رابطه شغل و کار
  • انگیزه وآمادگی فعال برای یک کار مشترک
  • قراروهمکاری متقابل برای اهداف مشترک

  نتایج دقیق

  • قرارداد کار در محل کار
  • شانس های واقعی برای ورود به آموزش حرفه و کار آموزی
  • شانس های واقعی در گمارده شدن در بخش کاری خود و یا استفاده از بخش های مربوط شغلی خود
  • اساس دستمزد معمول در صنعت کار
  • پایه گذاری ، از نظر مالی و شغلی بیشتر انکشاف یابید

  ادامه اهداف\امکانات دستیابی

  • جستجوی جای کار با همکاری راهنماى شغلى

  از کجا بدانم، چه شغلی برای من مناسب است؟

  مربی کاریابی به شما امکانات گوناگونی را در زمینه شغلی نشان می‌دهد. به طور نمونه:

  برای یادگیری پایه ای یک حرفه چه شرایطی نیاز است؟

  شرایط مهم شامل این نکات می‌باشند:

  • داشتن مدرک زبان در سطح B1، نسبت به زمینه شغلی گاهی B2 و (قبولی امتحانات تلک Telc)
  • معلومات خوب ریاضی
  • یادگیری به صورت مستقل و راه کارهای یادگیری
  • یادگیری با خواست و علاقه کامل
  • آمادگی برای پیشرفت در زمینه شخصی و زبان
  • در دسترس بودن 100 درصدی (نیمه وقت ممکن نیست)
  • آمادگی برای اینکه 2-4 سال ضمانت کاری بدهید و در طول این مدت از راه کمک‌های اجتماعی زندگی کنید (حقوق آموزش حرفه‌ای هزینه‌های زندگی شما را پوشش نمی‌دهد)

  تحصیلات پایه ای EBA و یا EFZ تنها در مواردی ممکن است که سطح زبان و تحصیلات خوبی داشته و پذیرش یک محل آموزشی را داشته باشید.