Navigation

Inhaltsbereich

ምሳ ሓድሽ ዓድኹም ብቕልጡፍ ክትላለዩ ትደልዩ‘ዶ?ኣብ Graubünden መነባብሮኹም ባዕልኹም ክትመርሑ ትደልዩ‘ዶ?ኣብ ገዛውትኹም ኣስተርሒኹም ክትነብሩ‘ዶ ትደልዩ? ኣየኖት ሰበ መዚ ናይ ኣየኖት ጉዳያት ሓለፍቲ ምዃኖም ክትፈልጡ ትደልዩ‘ዶ? ሓድሽ ማሕበረሰባዊ ርክባት ክትገብሩ ትደልዩ‘ዶ? - ንዘሎ ናይ ሓበሬታን ኣገልግሎታት ምኽርን ቀረባት ተጠቐሙሉ፣ ሓድሽ ዝምድናታት ፍጠሩ፣ ብዛዕባ መነባብሮን ተቐማጦን Graubünden ተገደሱ፣ ኣብ ብዙሕነታዊ ማሕበረ ሰብና ኸኣ ተዋስኡ።